Käänny asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy puoleen yrityksesi lakiasioissa

Työoikeus

Työnantajavelvoitteet pitävät sisällään mitä moninaisimpia asioita: työnantaja on vastuussa työnantajamaksuista, vakuutuksista sekä työterveyshuollon järjestämisestä. Työnantajan vastuulla on huolehtia työympäristön turvallisuudesta ja työntekijöiden tasavertaisesta kohtelusta. Työnantaja voi joutua punnitsemaan velvoitteitaan myöntää opinto- tai vuorotteluvapaata, sijaisjärjestelyjä perhevapaiden ajaksi taikka henkilöstön kouluttamista. Työnantajalla voi olla tarve myöntää erilaisia oikeuksia taikka asettaa erilaisia velvollisuuksia johtavassa asemassa oleville työntekijöille. Työnantaja saattaa haluta sitouttaa työntekijöitä yritykseen erityisten etujen avulla tai toisaalta vaikeammassa tilanteessa voi olla tarve myös vähentää työvoimaa irtisanomisten, lomautusten taikka osa-aikaistamisten muodossa.

Suomessa lainsäädäntö ja työehtosopimukset sääntelevät tarkasti työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia. On eri asia esimerkiksi miettiä työsopimuksen päättämistä yhtiön taloudellisen tilanteen perusteella kuin työnantajan työkyvyn alenemisen perusteella, taikka työntekijän huonon käytöksen perusteella. Näihin liittyvien ratkaisujen tekeminen voi tulla yritykselle kalliiksi, mikäli laillisia perusteita ja menettelytapoja ei ole huolellisesti selvitetty.

Yritykselle voi tulla myös yllätyksenä se, että ilman minkään liiton jäsenyyttäkin se voi hyvin olla velvollinen noudattamaan yleissitovaa työehtosopimusta. On lisäksi lukuisia tilanteita, joissa työnantajan on käytävä vuoropuhelua henkilöstön kanssa, eikä esimerkiksi yhteistoimintavelvoite suinkaan rajoitu työntekijöiden irtisanomistilanteisiin.

Anna meidän auttaa työoikeuteen liittyvissä asioissa

Asianajajamme auttavat hallinnoimaan yrityksenne henkilöstön työsopimusten koko elinkaarta. Toisaalta vaikka yritys olisi hoitanut kaiken oikeinkin, riitoja voi syntyä. Avustamme riitoja koskevissa sovintoneuvotteluissa ja mikäli ne eivät tuota tulosta, myös työriitoja koskevassa oikeudenkäynnissä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme selvittääksesi yrityksessäsi suunniteltujen henkilöstöä koskevien toimien oikeudelliset, taloudelliset ja verotuksellisetkin asiat. Autamme löytämään teidän tilanteeseenne parhaan ratkaisun.