Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy palvelee sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä. Tutustu palveluihimme!

Ositus ja omaisuuden erottelu

Ositus ja sen toimittaminen ajankohtaistuu aviopuolisoiden päätyessä avioeroon tai toisen aviopuolison kuollessa. Ositus tulee toimittaa aviopuolisoiden välillä ja avioliiton päättyessä kuolemaan jäljelle jääneen puolison ja kuolleen puolison perillisten välillä, jos aviopuolisoilla ei ole ollut avio-oikeuden täysin poissulkevaa avioehtosopimusta. Jos avioehdon poissulkeva avioehtosopimus on tehty, aviopuolisoiden välillä toimitetaan omaisuuden erottelu. Omaisuuden erottelu voidaan toimittaa myös avopuolisoiden välillä ja myös yksin toisen osapuolen vaatimuksesta silloin, jos lain avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta edellytykset täyttyvät.

Ositukseen ja omaisuuden erotteluun liittyvät toimeksiannot on asianajajiemme päivittäistä työtä ja toimistomme on hoitanut vaativia ositusasioita Oulun alueella jo yli 30 vuoden ajan. Ota yhteyttä rohkeasti ammattilaisiimme! Alta löydät tarkempaa tietoa osituksesta ja omaisuuden erottelusta.

Osituksen sisältö ja toteutus sovinnolla tai riitatilanteessa

Osituksessa määritellään molempien aviopuolisoiden omaisuuden säästö ja tasoitetaan säästöissä oleva ero tasinkosuorituksella eli toiselle puolisolle suoritettavalla omaisuudella. Avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan, edesmennyttä puolisoaan varakkaampi leski voi kieltäytyä maksamasta tasinkoa kuolleen puolison perillisille.

Osituksen toimittamiselle ei ole asetettu aikarajoituksia. Toki jos avioliitto on päättynyt hyvin pitkän aikaa sitten, voi olla perusteltua katsoa, että osituksen osalta ei ole enää haluttu esittää vaatimusta. Osituksen voi toimittaa aikaisintaan avioerohakemuksen käräjäoikeudelle jättämisen jälkeen.

Eroavat puolisot voivat sopia keskenään, miten osituksen toimittavat. Tällöin on hyvä ottaa yhteys asianajajaan osituskirjan laatimista varten. Asianajaja pitää huolta, että osituskirja täyttää lain sille asettamat vaatimukset ja sopimus on sisällöltään sellainen, ettei siitä aiheudu osapuolille esimerkiksi tarpeettomia veroseuraamuksia.

Jos puolisot eivät saa sovituksi, miten ositus tulisi toimittaa, eivätkä asianajajamme saa yrityksestä huolimatta neuvoteltua sovintoa osituksesta toisen osapuolen kanssa, vaihtoehtona on hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Määräyksen saatuaan pesänjakaja pyrkii neuvottelemaan sovintoratkaisun puolisoiden välille, mutta tarvittaessa toimittaa toimitusjaon lain säännösten mukaisesti. Toisin sanoen pesänjakaja päättää viime kädessä, miten omaisuus jaetaan ja ositus toimitetaan. Puolisot voivat esittää pesänjakajalle vaatimuksensa esimerkiksi osituksen lopputuloksen sovittelemisesta tai puolison velvoittamisesta suorittamaan vastiketta. Osituksen sovitteleminen tarkoittaa kohtuullistamista eli osituksen lopputuloksen muuttamista, jos ositus normaalien osituksen laskentasääntöjen nojalla johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen jommankumman puolison kannalta. Vastikevaatimuksella osituksen lopputulosta pyritään normalisoimaan esimerkiksi tilanteessa, jossa toinen puoliso on hävittänyt omaisuuttaan.

Avioehtosopimus ja omaisuuden erottelu

Osituksen sijasta toimitettava omaisuuden erottelu tulee kyseeseen, jos puolisot ovat tehneet ns. täysin poissulkevan avioehtosopimuksen. Määräyksen nojalla kummallakaan ei ole avio-oikeutta toisen puolison mihinkään omaisuuteen, joten molemmat pitävät avioliiton päätyttyä oman omaisuutensa omanaan ja vain yhteinen omaisuus erotellaan. Myös avioehtosopimusta voidaan sovitella, kuten ositustakin, jos sen soveltaminen johtaa kohtuuttomuuteen jommankumman puolison kohdalla.

Omaisuuden erottelu toimitetaan myös avopuolisoiden välillä toisen avopuolison sitä vaatiessa, kun lain avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta edellytykset täyttyvät. Edellytyksenä on se, että avopuolisot ovat asuneet yhdessä vähintään viiden vuoden ajan tai että avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi. Saman lain edellytysten täyttyessä on mahdollista vaatia entiseltä avopuolisolta mm. hyvitystä tämän omaisuuden hyväksi tehdystä työstä tai muusta panoksesta.

Omaisuuden erottelua varten on mahdollista hakea pesänjakajan määräämistä tuomioistuimelta avioerotilanteessa ja myös avoerotilanteessa. Avopuolisot voivat hakea pesänjakajan määräämistä tuomioistuimelta silloin, kun he ovat asuneet yhdessä vähintään 5 vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen asunto.

Autamme osituksissa ja omaisuuden erottelussa

Ositukseen tai omaisuuden erotteluun liittyviä kysymyksiä ja epätietoisuutta voi syntyä myös lesken ja kuolleen puolison perillisten välillä, osituksessa jaettavan omaisuuden arvostuksen kanssa tai vaikkapa yhteisomistussuhteen purkamisen kanssa. Ongelmatilanteiden selvittäminen vaatii ositusta koskevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön tuntemusta. Asianajajamme ovat hoitaneet jo vuosia ositukseen ja omaisuuden erotteluun liittyviä toimeksiantoja ja selvittävät vastauksen Sinua askarruttavaan kysymykseen. Asianajajamme valvovat, että solmittava ositussopimus on etujesi mukainen sekä tarvittaessa antavat suostumuksen pesänjakajan tehtävään määräämistä varten.

Tutustu asianajajiimme ja ota yhteyttä!

Lisätietoa asianajokulujen kattamisesta saat Asianajokulut-sivulta.

 

 

Asianajajat

Nora Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy
Juhan Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy