Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy palvelee sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä. Tutustu palveluihimme!

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on keino vaikuttaa omista asioista päättämiseen siinä vaiheessa, kun omat henkiset tai fyysiset voimavarat eivät siihen enää riitä. Edunvalvontavaltuutuksella voit jo etukäteen määrätä, kuka asioitasi hoitaa ja miten tilanteessa, jossa et enää itse ole siihen kykenevä sairauden, henkisen toiminnan tai terveydentilan heikentymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Edunvalvontavaltuutuksella voit itse päättää maistraatin määräämän edunvalvojan sijasta asioidesi hoitajasta ja hoitamistavasta.

Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka ymmärtää valtuutuksen merkityksen. Edunvalvontavaltuutusta laatiessa henkilön tulee siis olla kykenevä ymmärtämään valtuutuksen sisältö ja vaikutukset, jotta valtuutus on pätevä. Tämän vuoksi asiakirjan laatimista ei kannata lykätä.

Miksi edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutus on vaihtoehto maistraatin tai käräjäoikeuden määräämälle holhoustoimilain mukaiselle edunvalvojalle. Maistraatin tai käräjäoikeuden määrätessä edunvalvojaa, viranomaiset pyrkivät saamaan suostumuksen tehtävään esimerkiksi lähisukulaiselta, mutta viime kädessä tehtävän ottaa vastaan yleinen edunvalvoja. Vaikka edunvalvoja olisikin lähisukulainen, hänen mahdollisuutensa tehdä etenkin taloudellisia toimenpiteitä ilman maistraatin lupaa on hyvin kapea toimivallan perustuessa holhoustoimilakiin.

Valtuutusta koskeva asiakirja tulee laatia lain muotovaatimusten mukaisesti, jotta se on pätevä. Edunvalvontavaltuutus annetaan antamalla asiakirja valtuutetulle tai ilmoittamalla siitä valtuutetulle. Edunvalvontavaltuutetun tehtävä alkaa, kun edunvalvontavaltuutus vahvistetaan maistraatissa sen jälkeen, kun on todettu, että valtuuttaja ei kykene enää itse hoitamaan asioitaan.

Valtuutuksen saanut henkilö voi edustaa valtuuttajaa omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa tilanteissa sekä valtuuttajan henkilöön liittyvissä asioissa, jos valtuuttaja ei enää itse niitä ymmärrä. Edunvalvontavaltuutetun oikeus edustaa valtuuttajaa on sidoksissa valtuuttajan antamaan edunvalvontavaltuutuksen laajuuteen. Valtuutuksella on mahdollista määrätä huomattavasti laajemmin ja yksityiskohtaisemmin taloudellisista asioista sekä omaan hoitoon ja huolenpitoon liittyvistä asioista, kuin mitä esimerkiksi maistraatin määräämä edunvalvoja voi tehdä. Valtuutetulle voidaan esimerkiksi antaa valtuutuksen määräyksellä oikeus myydä ja lahjoittaa omaisuutta valtuutuksessa kerrotuin ehdoin. Maistraatin määräämä edunvalvoja voi myydä omaisuutta ainoastaan maistraatin luvalla, maistraatin näin parhaaksi katsoessa. Maistraatin määräämä edunvalvoja ei saa missään tilanteessa lahjoittaa päämiehensä omaisuutta, ei edes esimerkiksi pieniä joulu- tai syntymäpäivälahjoja tärkeille perheenjäsenille.

Maistraatti valvoo edunvalvontavaltuutetun toimintaa ja valtuutettu on velvollinen antamaan tilin toimistaan, mutta velvollisuutta toimittaa tilitys maistraatille voidaan keventää valtuutuksen määräyksellä.

Kuka kannattaa valtuuttaa?

Jos hoidettavia asioita on paljon, voi olla, että valtuutetun tehtävä olisi jollekin läheiselle liian raskas. Joskus taas toinen luottamuksen arvoinen henkilö osaisi hoitaa paremmin taloudelliset asiat ja toinen taas olisi parempi tekemään esimerkiksi hoitoa koskevat päätökset. Selkeästi tehdyllä edunvalvontavaltuutusta koskevalla asiakirjalla valtuutetun tehtävä on myös mahdollista jakaa useamman ihmisen kesken. Usein valtuutusasiakirjassa on myös hyvä varmistaa toissijaisen valtuutetun tai varavaltuutetun kautta se, että jos varsinainen valtuutettu ei jostakin syystä, kuten esteellisyyden tai oman terveydentilan vuoksi, voikaan hoitaa tehtäväänsä, joku muu luotettu ja läheinen henkilö ottaa sen hoitaakseen. Tällä tavalla turvataan se, että edunvalvontavaltuutus on käytettävissä kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Edunvalvontavaltuutus on helpoin tapa vaikuttaa omaan elämäntilanteeseesi ja talouteesi sitten, kun et enää siihen itse kykene. Edunvalvontavaltuutus tuo myös huomattavaa joustavuutta läheisellesi sinun asioidesi hoitamiseen normaaliin, läheisellesi annettuun edunvalvojan tehtävään verrattuna.

Ota yhteyttä kokeneisiin asianajajiimme, niin pohdimme kanssasi, kuinka haluat järjestää asioidesi hoitamisen tulevaisuudessa. Lisätietoa asianajokulujen kattamisesta saat Asianajokulut-sivulta.

Asianajajat

Nora Castrén, Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy